RTS finans AB

Vi levererar hyresavtal och privatleasing på kapitalvaror.

Kontakt

Telefon

020 - 22 22 90

Email

finans@rtss.se.

Postadress

RTS Finans AB
Agneshögsgatan 26
591 71 Motala

GDPR

Integritetspolicy

RTS Finans ABs integritetspolicy för behandling av personuppgifter - information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 2018-05-22

Personuppgiftsansvarig

RTS Finans AB Org.nr 556867-4302, Agneshögsgatan 26, 59171 Motala, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som samlas in. RTS Finans AB är moderbolag i en koncern tillsammans med RTS Sverige AB, 556699-2268, RTS Sverige Promotion AB, 559100-2976 och RTS Service AB, 559147-5743.
Personuppgifter kan komma att överföras mellan dessa organisationer för information- och kunskapsutbyte samt resursallokering.

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till RTS Finans AB. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

RTS Finans AB behandlar personuppgifter när du:

Ändamål med registrering av personuppgift

Känsliga personuppgifter

RTS Finans AB registrerar inte känsliga personuppgifter. Om du själv väljer att lämna sådan information, t.ex under ett kundbesök, förutsätter vi att du vill att vi registrerar dessa uppgifter. Vilka personuppgifter behandlar vi De personuppgifter vi behandlar är:

I övrigt använder sig RTS Finans AB endast av dina personuppgifter för det ändamål för vilket du lämnat den.

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke.

Genom att du tecknar ett avtal, köper en vara eller tjänst, samt skickar mejl eller post till RTS Finans AB, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande.

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

I den utsträckning som krävs för att vi ska kunna administrera våra tjänster delar vi i vissa fall dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden. Exempelvis utskick av varor, betallösningar samt garantiärenden.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifter till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.

Genom avtal förbinder de sig att garantera att säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda din personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av RTS Finans AB i ett maskinläsbart format.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagsstiftning, bank- och penningstvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Normalt raderas dina uppgifter omgående efter avslutad tjänst men dock senast 36 månader efter avslutad hantering.

Integritetsskyddsmyndigheten - Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att RTS Finans AB hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektion.

Hur kontaktar du RTS Finans AB

RTS Finans AB tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. RTS Finans AB vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

Vid frågor gällande just dessa ärenden kan du alltid nå oss på 020 - 22 22 90 eller finans@rtss.se.

Postadress:
RTS Finans AB
Agneshögsgatan 26
591 71 Motala

Ändringar i RTS Finans AB’s policy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid på vårt dotterbolag RTS Sverige AB ́s hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (ex. ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att kunna läsa detta på på www.kirbysverige.se. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.